COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal
 
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Author

Khotso Pudumo

Browsing

Winnie Madikizela-Mandela (1936–2018) in front of her banishment house in Brandfort’s Majwemasweu township, c. late 1970s. (Photo: South African History Online)

The Soweto uprisings of 16 June 1976 have become firmly entrenched in South African popular memory. However, the school boycotts that happened in Mangaung (Bloemfontein) in the aftermath of the Soweto unrest are neither well-known nor well-documented. This article briefly discusses the Mangaung riots of 1976, 1977 and 1980. In addition, the article provides contextual historical information to explain the main causes of the unrest.

February 1981: The last known photograph of lawyer Griffiths Mxenge, brutally murdered by a death squad in 1981, and his wife Victoria, an activist assassinated in 1985. (Photograph by Gallo Images/Sunday Times Archive)

The lives of two of South Africa’s bravest civil rights lawyers, Mlungisi Griffiths Mxenge, and his wife, Victoria Nonyamezelo Mxenge were cut short by apartheid agents. Their ultimate sacrifices for the liberation of South Africans should be remembered and honoured. Here are the couple’s inspiring stories.

Caleb Humalebe Motshabi o hlahetse Bethanie [ sebaka se kileng sa ba teng Waaihoek] ka di5 tsa Pudungwana 1923. Ngwana wa boraro wa mofu Solomon Batshabeng le Maria Panyane Motshabi, o holetse lekeisheneng la Mangaung mme a kena sekolo sa Poraemari ya St Bernard moo a ileng a phethela Sehlopha sa Botshelela ka bo di1930.

Pale ya Digaretene lekeisheneng la Bochabela, Botjhabela ho Bloemfontein e latelwa morao kwana ka bo 1947 ha lelapa la Boreneng la Brithani le bitswang Morena George VI le mohatsae  Mofumahadi Elizabeth le baradi ba babedi ba bona, kgosatsana Elizabeth (eo e leng Mofumahadi Elizabeth hajwale) le kgosatsana Margaret, ba etetse Afrika Borwa.

Martha Moipone Motlhakwana e ne e le e mong wa basadi ba Freisetata ya neng a hloka letswalo ya ileng a phephetsa le ho tsitsa kgahlanong le mmuso wa apareteite. O hlahetse Leqwala Thaba Nchu ka di 23 Tshitwe 1906, e ne e le moradi wa lelapa la Makabane. O sebeditse jwaloka mosebeletsi wa lapeng dilemo tse 22 mme o ne a tlwaetse ho rekisa tlhapi ho fepa ba lelapa la hae.