Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Category

Sesotho Articles

Category

Constance Boniswa Tshabalala, ke moradi wa Sienah le Joseph Mothlale, o hlahile ka di 19 Phupu 1961 – matsatsi a 49 kamorao hore Afrika Borwa e be rephaboliki kantle ho British Commonwealth. Ha a na le selemo le halofo, o ile a ya dula le nkgonwae le ntatemoholwae, Michael le Mary Mothlale, le kgaitsedi ya hae Elsies River, Motsekapa.

Rachel Thoka o hlahile ka 1825, hantlentle Naheng e ka Bophirimela. Jwaloka ka ngwana wa ngwanana e monyenyane o ile a rekisetswa rapolasi e mosweu, Sarel Griesels, eo mosadi wa hae a neng a hloka lekgoba le lenyane mmarakeng wa makgoba Motsekapa. Jwaloka moetlo waMaDutch nakong tseo, ba ha Griesels ba ile ba mo fa lebitso le letjha ho tswa bibeleng, le bitswang Rachel, mme a ithuta ho bua puo ya Dutch.

Lebitso la Modjadji kapa Mofumahadi wa Pula le bolela tatelano ya Mafumahadi a Balobedu (Provinseng ya Limpopo, Afrika Borwa) ba tsebahalang ka bokgoni ba bona ba ho laola maru le ho na ha pula. Tshimoloho ya Mofumahadi wa Pula wa pele e dikanyeditswe ke sephiri, empa ditlaleho kaofela di a dumela ka hore ke setloholwana sa leloko la morena wa kgale ho tswa pusong ya Karanga ya Monomotapa (Zimbabwe borwa-botjhabela).

Moprofeta Anna Mantsopa Makhetha o hlahile ka selemo sa 1795 sebakeng se bitswang Likotsi kapa Ramakhetheng haufi le moo e seng e le Maseru kajeno. Ke moradi wa Nkopane, moholwane e moholo wa Makhetha, le Sesilane. Lebitso leo a le fuweng tlhahong ya hae e bile Koena-li-fule, e leng se bolelang “dikoena di a iphepa/ho fepa dikoena”. Ha a ne a sa le monyenyane o ile a bona masisapelo a tlala a bakuweng ke Difaqane, tse ileng tsa susumetsa batho ho ba madimo mme ka bomadimabe ke se ileng sa etsa hore a lahlehelwe ke ntatae.