Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Author

Marianna Botes

Browsing

Charlotte Maxeke ( eo e neng e le Manye) e ne e le moetapele ‘Kerekeng ya African Methodist Episcopal’, molwanedi wa phedisano le dipolotiki le mosadi wa pele wa motho e motsho wa ho fumana lengolo la yunivesithi la dikri: BSc ho tswa Yunivesithing ya Wilberforce, Ohio, USA ka 1901. O ne a fana ka tshepo ho ba mesarelong mme bophelo ba hae kgothatso ho bohle. E ne e le mohatsa motho, Mme, serutehi, moetapele wa sedumedi, mosebeletsi wa setjhaba, molwanedi wa dipolotiki le motshehetsi wa botho.

Ella Cecil Fischer (née Fichardt) was the mother of the well-known struggle activist, Bram Fischer. Ella was an intelligent and well-read woman with good leadership qualities who rendered selfless service in her community. She served on the management committees of several associations and did relief work, while through her involvement with the President Steyn Memorial Fund, she also played an important role in youth education.

Charlotte Maxeke (née Manye) was a leader in the African Methodist Episcopal Church, a social and political activist and the first black South African woman to graduate with a university degree: a BSc from Wilberforce University, Ohio, USA in 1901. She gave hope to the dejected and her life was an inspiration to all. She was a wife, mother, educationist, religious leader, social welfare worker, political activist and benefactor of humanity.

Rachel Thoka o hlahile ka 1825, hantlentle Naheng e ka Bophirimela. Jwaloka ka ngwana wa ngwanana e monyenyane o ile a rekisetswa rapolasi e mosweu, Sarel Griesels, eo mosadi wa hae a neng a hloka lekgoba le lenyane mmarakeng wa makgoba Motsekapa. Jwaloka moetlo waMaDutch nakong tseo, ba ha Griesels ba ile ba mo fa lebitso le letjha ho tswa bibeleng, le bitswang Rachel, mme a ithuta ho bua puo ya Dutch.