Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Submit an article to Indago - a peer reviewed journal
Author

Gosiame Amy Goitsemodimo

Browsing

Lebitso la Modjadji kapa Mofumahadi wa Pula le bolela tatelano ya Mafumahadi a Balobedu (Provinseng ya Limpopo, Afrika Borwa) ba tsebahalang ka bokgoni ba bona ba ho laola maru le ho na ha pula. Tshimoloho ya Mofumahadi wa Pula wa pele e dikanyeditswe ke sephiri, empa ditlaleho kaofela di a dumela ka hore ke setloholwana sa leloko la morena wa kgale ho tswa pusong ya Karanga ya Monomotapa (Zimbabwe borwa-botjhabela).

 I work hard every day to make my beer (umqombothi),

Wake up early every morning to please my people with African beer  umqombothi),

I make sure the fire burns to make my beer (umqombothi),

My special beer umqombothi (umqombothi),

Is African beer.

We MaDlamini (everybody),

Uph’umqombothi (come and drink my),

We MaDlamini (magic beer),

Uph’umqombothi”.

(Yvonne Chaka Chaka’s hit song Umqombothi)

Moprofeta Anna Mantsopa Makhetha o hlahile ka selemo sa 1795 sebakeng se bitswang Likotsi kapa Ramakhetheng haufi le moo e seng e le Maseru kajeno. Ke moradi wa Nkopane, moholwane e moholo wa Makhetha, le Sesilane. Lebitso leo a le fuweng tlhahong ya hae e bile Koena-li-fule, e leng se bolelang “dikoena di a iphepa/ho fepa dikoena”. Ha a ne a sa le monyenyane o ile a bona masisapelo a tlala a bakuweng ke Difaqane, tse ileng tsa susumetsa batho ho ba madimo mme ka bomadimabe ke se ileng sa etsa hore a lahlehelwe ke ntatae. 

Prophetess Anna Mantsopa Makhetha was born in 1795 at a place called Likotsi or Ramakhetheng near present day Maseru. She is the daughter of Nkopane, elder brother of Makhetha, and Sesilane. The name she was given at birth is Koena-li-fule, which means “the crocodiles are feeding/ crocodile feed”.  When she was young she witnessed the horrors of famine caused by the Difaqane, which forced many people to turn to cannibalism and sadly this is how she lost her father.